سبد خریدسبد خرید ( تومان )
(2)
(1)
ضوابط و مقررات پرداخت خسارات
شما میتوانید در این قسمت ضوابط و قوانین حاکم بر پرداخت خسارات بیمه ای را به تفکیک مطالعه بفرمائید
 
  1. خسارات بیمه نامه شخص ثالث
  2. خسارات بیمه نامه بدنه
  3. خسارات بیمه نامه آتش سوزی
  4. خسارات بیمه نامه های مسئولیت ساختمانی
  5. خسارات بیمه نامه مسئولیت حرفه ای
  6. خسارات بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل( ویژه شرکتهای طرف قرارداد بیمه ایران استان کرمانشاه)
  7. خسارات بیمه های تکمیلی درمان
  8. خسارات بیمه های زندگی